Monday, 30 April 2018

சிக்கல்களும் சின்னச் சின்ன தீர்வுகளும்...

சிக்கல்களும் சின்னச் சின்ன தீர்வுகளும்...

ஆக்கம் மரு.சிவகுமரன் மதுரை...
*💐ஆரோக்கியச் சூடி💐*

(எளிய வழியில் உடல், மனம், உயிர் நல பராமரிப்பு வழிமுறைகள்)


1.குடலும், உடலும்

*குடல் சுத்தமே உடல் சுத்தம்*
2.குடல் சுத்தம் பெற...

*உடல் இயங்கினால் குடல் இயங்கும்*

உடலை நன்கு இயக்கு.

மலச்சிக்கல் நீங்கும்.

3.*எடையைக் குறைக்க*

*எடையைக் குறைக்க நடையைக் கூட்டு...*


4.பலம் பெற...

*பழங்களே பலம்*


5.பிணிகள் நீங்க...

*கனிகள் உண்டால் பிணிகள் நீங்கும்.

6.  *"டோனா எடு -ஜோரா இரு"*

 குடலைக் கழுவி உடலை வளர் -(உடல்)

(மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்) 


7. *உலகத்தை அமைதியும் ஆரோக்கியமாக மாற்ற...*

(பசித்துப் பின் புசி)

(நொறுக்கி பின் உண்)

(ருசித்துப் பின் விழுங்கு)

ஆம்...

உணவை மாற்றினால் உடல் மாறும்...

உடல் மாறினால் உள்ளம் மாறும்....

உள்ளம் மாறினால் உல்கம் மாறும்...

8. *"சாலட்( பசுமையான காய்கறி கலவை) சாப்பிடு - சௌக்கியமா இரு"*


காய்களை உண்டால் நோய்கள் நீங்கும்..

(தூய்மையான நீர் காய்களில் கனிகளில் உள்ளது) (நீர்)9.  "சூரிய ஒளியில் (sunbath)குளி- வலி நீங்கிக் களி"

(Recently we founded this, in a case of Ca Lt breast after total mastectomy and chemotherapy she was developed secondaries and metastasis. Along with thrombosis developed in deep arteries. She improving well with our homeopathic Arnica in  LM, with sunbath daily 30 mins helped her lot to reduce oedemas)

 

 *சூரிய ஒளி நல்வாழ்விற்கான வழி*

(ஒளி)10. *"காற்றைக் குடி -ஆற்றலைப் பெருக்கு"*

வாசி ஒருவன் வசப்பட்டால் மனமும் அவன் வசமாகும்...

"சளியே வா வெளியே " என உடல் நுண்கழிவகற்றும்.

(வளி- பிராணாயாமம்)

11.

 *"வயிறு காலி - வாழ்க்கை ஜாலி"* (வெளி- f(e)asting)

"லங்கணம் பரஒளக்ஷதம்"

 நோயிலே படுப்பதென்ன கண்ண பெருமானே......

நோன்பிலே உயிர்ப்பதென்ன கண்ணபெருமானே...

 12. *மன நலம் காக்க*...

வாய்விட்டுச் சிரி...

நோய்விட்டுப் போகும்..

"மகிழ்வித்து மகிழ்"..

"வாழ்த்தி வாழ்" (வாழ்கவளமுடன்)

*To avoid open heart surgery*

(If you open your heart to nature...

Doctor will never open your heart)

💗💐

நலமான வாழ்த்துக்களுடன்

டாக்டர் சிவகுமரன் மதுரை.

www.doctorsivakumaran.blogspot.com

Thursday, 19 April 2018

Is organon needs further editions?!

Master answers

Is organon needs further editions?!

The perfect edition of organon is sixth edition

Antipsoric medicines according to Hahnemann?


What are all Antipsoric medicines according to Hahnemann?

 Antipsoric medicines are listed below by Hahnemann,  from The Chronic Diseases

Agaricus muscarius
Alumina
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Anacardium orientale
Antimonium crudum
Arsenicum album
Aurum
Aurum muriaticum
Baryta carbonica
Borax venata
Calcarea carbonica
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Causticum
Clematis erecta
Colocynthis
Conium maculatum
Cuprum
Digitalis purpurea
Dulcamara
Euphorbium
Graphites
Guajacum
Hepar sulphuris calcareum
Iodium 
Kali carbonicum
Lycopodium
Magnesia carbonica
Magnesia muriatica
Manganum
Mezereum
Muriaticum acidum
Natrum carbonicum
Natrum muriaticum
Nitri acidum
Nitrum
Petroleum
Phosphorus
Phosphoricum acidum
Platina
Sarsaparilla
Sepia
Silicea terra 
Stannum
Sulphur
Sulphuricum acidum
Zincum

https://t.me/joinchat/A1RzyD9f6LiKek1UMd_Xjg

Master Hahnemann About genuine Homeopath(y)

Genuine homeopath(y)

-Master Hahnemann in chronic diseases

As to the second chief error in the cure of chronic diseases (the unhomœopathic choice of the medicine) the homœopathic beginner (many, I am sorry to say, remain such beginners their life long) sins chiefly through inexactness, lack of earnestness and through love of ease.

With the great conscientiousness which should be shown in the restoration of a human life endangered by sickness more than in anything else, the Homœopath, if he would act in a manner worthy of his calling, should investigate first the whole state of the patient, the internal cause as far as it is remembered, and the cause of the continuance of the ailments his mode of life, his quality as to mind, soul and body, together with all his symptoms (see directions in Organon), and then he should carefully find out in the work on Chronic Diseases as well as in the work on Materia Medica Pura a remedy covering in similarity, as far as possible, all the moments, or at least the most striking and peculiar ones, with its own peculiar symptoms; and for this purpose he should not be satisfied with any of the existing repertories, - a carelessness only too frequent; for these books are only intended to give light hints as to one or another remedy that might be selected, but they can never dispense him from making the research at the first fountain heads. He who does not take the trouble of treading this path in all critical and complicated diseases, and, indeed, with all patience and intelligence, but contents himself with the vague hints of the repertories in the choice of a remedy, and who thus quickly dispatches one patient after the other, does not deserve the honorable title of a genuine Homœopath, but is rather to be called a bungler, who on that account has continually to change his remedies until the patient loses patience; and as his ailments have of course only been aggravated he must leave this aggravator of diseases, whereby the art itself suffers discredit instead of the unworthy disciple of art.

doctor sivakumaran:

We can use repertories to find out group of similar remedies, but final deciding authority is materia Medica's (proving sources)


https://t.me/joinchat/A1RzyD9f6LiKek1UMd_Xjg

Sunday, 18 February 2018

Homeopathy is medicine for all living creature's....

doctor sivakumaran:

Homeopathy is medicine for all living creature's....   


Mother of baby squirrels died from drowning few days back.

Baby squirrels started continues shrieking...

Not took any food particles and milk or water... For 2days...

3rd day almost in fainting conditions..

Simply i added medicine (
Grief brooding - Ignatia amara) in small amount of water...

Then, we Opened the mouth and gave few drops from it...

Today started eating water, milk, pomegranates, boiled rice..

Now doing well, playing... No shrieking at all.

Full of peace...

For me too....               

  https://t.me/joinchat/A1RzyD9f6LiKek1UMd_Xjg

Monday, 1 January 2018

Phatak repertory

I am sharing this
with lot of enthusiasm,

In homeopathy we having more than 200 repertoires,  among many repertoires, phatak is amazing

Its from my desk..

1,

32 yrs old male , came with ultrasonography abdomen and pelvis shows multiple renal calculi, one at rt UVJ  few crystal at bladder.

Took full case taking carefully.

He emphasized, doctor when ever i get colicky pain in abdomen along with i get hiccough.

(Colic with hiccough)

This helped me prescribe right remedy.


Hiccough, colic with:- Hyos.


Hyoscyamus LM 7 frequent doses helped him completely. Expelled all Calculus's.


2. 

One patient frequently told,  I am having many problems but I don't know what to say, and i can't able to say what i have exactly...

Express herself cannot : puls

Helped her magically.Sincerely 
Doctor.Sivakumaran 09842477482
66,Srinivasa colony
Thattanoor
Madurai-625006

Thursday, 28 December 2017

Time modalities

Dr. Boenninghausen about time modalities in homeopathy...

" But of the greater importance are the aggravations and alleviations at particular times of the day, and this with respect to those which refer to single symptoms as well as those that refer to the general health.

In this respect Homoeopathy possesses a great and valuable treasury of well proven experiences which are being more and more enlarged by careful observations.

For there is hardly any disease, from the malignant internal fevers down to local ailments, in which during the different times of the day there does not manifest itself a more or less decided and distinct aggravation or alleviation.

Now since homoeopaths have learned these peculiarities also in the various medicines during their provings on healthy persons, they are enabled to make extensive and blessed use of this peculiarity in their therapeutics, and they are obliged to do this in order that they may satisfy the rule Similia Similibus also in this respect."

சிக்கல்களும் சின்னச் சின்ன தீர்வுகளும்...

சிக்கல்களும் சின்னச் சின்ன தீர்வுகளும்... ஆக்கம் மரு.சிவகுமரன் மதுரை... *💐ஆரோக்கியச் சூடி💐* (எளிய வழியில் உடல், மனம், உயிர் நல பராமரிப்...